Skip to main content

Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy tietosuojakäytäntö 5.5.2018

Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja perustaakseen, ylläpitääkseen ja hoitaakseen asiakassuhteita sekä muita asianajotoimiston normaaleja tehtäviä. Henkilötietojen käsittely perustuu tapauskohtaisesti joko sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välillä, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Henkilötiedot saadaan tapauskohtaisesti joko rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai Suomen valtion viranomaisilta, kuten tuomioistuimilta tai veroviranomaisilta.

Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy:n hallussa olevia henkilötietoja käytetään ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuun tarkoitukseen. Rekisterinpitäjän toiminnan luonteesta johtuen henkilötietoja saatetaan joutua luovuttamaan viranomaisille tai käyttämään muita lakisääteisiä tarkoituksia varten. Henkilötietoja ei kuitenkaan koskaan käytetä markkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta muita kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten eteenpäin. Henkilötietoja ei myöskään siirretä Euroopan Union ulkopuolelle.

Henkilötietoja säilytetään turvallisessa paikassa niin kauan, kuin asiakassuhteen ylläpitämisen tai lakisääteisten vaatimuksien takia on tarpeen. Henkilötiedot poistetaan, kun tarve niiden säilyttämiselle päättyy.

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus pyytää tietonsa nähtäväksi ja virheelliset tiedot oikaistuksi. Kirjallisen pyynnön saatuaan Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy toimittaa tiedot kirjallisesti tai elektronisesti 30 vuorokauden kuluessa. Huomion arvoista on, että lakisääteisten vaatimuksien vuoksi kaikkia tietoja ei välttämättä voida toimittaa rekisteröidylle henkilölle. Rekisteröidyn henkilön oikeutta tulla unohdetuksi ei myöskään välttämättä voida toteuttaa lakisääteisten vaatimuksien vuoksi.

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tehdä Asianajotoimisto Muukkonen & Soikkeli Oy:n toiminnasta valitus asiaa valvovalle viranomaiselle. Viranomaisen yhteystiedot ovat seuraavat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto Ratapihantie 9
00520 Helsinki